03154750441-3

فرش قیطوسفرش قیطوس

محموله سنگی که صادرکننده صوری فرش را رسوا کرد

محموله سنگی که صادرکننده صوری فرش را رسوا کرد 1397/5/18

اظهارنامه صادرکننده صوری فرشی که قصد داشت محموله پاره‌سنگ را به کشور عراق صادر کند و به ازای این پروانه صادراتی از حق قانونی ورود ارز به…

بزرگترین فشار اقتصادی کشور بر صنعت فرش ماشینی منطقه کاشان واردشد

بزرگترین فشار اقتصادی کشور بر صنعت فرش ماشینی منطقه کاشان واردشد 1397/5/17

معاون استاندار و فرماندارکاشان گفت: بزرگترین فشار اقتصادی در شرایط فعلی کشور بر صنعت فرش ماشینی در این منطقه وارد آمد اما باوجود نبود مواد…

فرش قیطوس

کاشان، آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار اصلی یکم (کارگر)، فرعی پنجم (امید)، پلاک 441، کدپستی 8741713189

03154750441-3

03154750095

info@gheituscarpet.com

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع